Barokní sýpka Ludéřov      

 

    O sýpce  
Titulní stránka

Kde nás najdete

O sýpce

Historie

Prohlídky

Fotogalerie

Zajímavosti okolí

Program

Kontakt

 

Ludéřovská sýpka je pozůstatkem části bývalého panského dvora při tvrzi, nacházející se v centrální části obce. V 90. letech po jejím opuštění zemědělským družstvem začala budova chátrat. Rozbitou střechou zatékalo a mohutná barokní trámová vazba hnila a rozpadala se vlivem houbových chorob, zvláště dřevomorky. V původním záměru obce byla likvidace této budovy, neboť podle názoru části obyvatel hyzdila obec.

Naštěstí se našlo pár lidí, kteří v budově viděli historickou památku připomínající historii kraje. Po stavebně historickém průzkumu pracovníky Památkového ústavu v Olomouci a po podání návrhu na její vložení do Ústředního seznamu kulturním památek České republiky, byla otevřené cesta k její záchraně. Památka byla zapsána 7.2.2007 a tímto novodobým rodným listem počala její nová historická etapa, za kterou stojí nadšení několika lidí a pochopení okolí, příznivců a sponzorů.

Této památky se ujalo občanské sdružení "U nás", založené v roce 2006, později transformovaného dle zákona do zapsaného spolku. Jeho hlavní činností i cílem byla záchrana této sýpky, která jak bylo později zjištěno, byla druhou o něco mladší tvrzí nacházející se rovněž ve stejném areálu panského dvora. Obec Drahanovice, do té doby vlastník sýpky, vyšla sdružení vstříc a za symbolickou cenu budovu na sdružení převedla. Pro obnovu byla zpracována projektová dokumentace, řešící nejen opravu stávajících stavebních prvků, ale i úpravu objektu pro budoucí využití. S ukončením rekonstrukce jednotlivých částí budovy jsou tyto zpřístupňovány veřejnosti pro společensko - kulturní akce, stejně jako pro milovníky historie. Po ukončení rekonstrukce budovy bude tato dále využívána zejména k již zmíněným společensko - kulturním účelům a propagaci starých řemesel, vážících se k životu na venkově. Ve vztahu k okolí bude budova sloužit jako zázemí pro Keltskou svatyni nad obcí Ludéřovem. Ale hlavně to je pěkná zastávka pro turisty, cyklisty a další návštěvníky, kteří do tohoto kraje, na úpatí Zábřežské vrchoviny, zavítají.

Od roku 2007 prochází sýpka postupnou opravou rozdělenou do více etap. Tyto jsou financovány nejen z různých dotačních titulů, ale i z příspěvků drobných dárců a sponzorů. Všechny jsou však podloženy nekonečnou fyzickou i duševní prací členů sdružení, kteří se na opravách budovy a kulturní činnosti velkou měrou podílejí.   

Budoucnost sýpky závisí hodně na množství získaných finančních prostředků. Naše občanské sdružení se snaží získávat granty a dotace na její záchranu, neboť rozpočet obce, na jehož území se sýpka nachází, je silně zatížen výstavbou kanalizace a plněním zákonných povinností správy obce. Část prostředků se nám již podařilo získat a za ně byla opravena střecha s barokními krovy, obvodové zdi, velká část přízemí a část 2. nadzemního podlaží. Stále nás ještě čeká mnoho práce než bude sýpka ve své plné kráse. Cílový stav si můžete prohlédnout na modelu.

           

Proto bychom rádi touto cestou oslovili každého, kdo tyto stránky čte o jakoukoli finanční pomoc, která uspíší celkovou opravu. Za každou pomoc jménem sýpky děkujeme.

                                                                                        Občanské sdružení "U nás"

 

Občanské sdružení "U nás" tímto děkuje za pomoc při záchraně sýpky:

Ministerstvu kultury ČR

Odboru kultury Magistrátu města Olomouce

Obecnímu úřadu Drahanovice

stejně jako příznivcům a drobným sponzorům:

Keramika Loučany spol. s r.o.

Tiskárna TINA

Včelařské potřeby Olomouc

Ing. arch. Iveta Trtílková

Prof. RNDr. Bronislav Hlůza CSc.

Světelné reklamy Svoboda, s.r.o., Náměšť na Hané

Roman Zbořil - Stolářství Z a Z,  Náměšť na Hané

Elpremont elektromontáže s.r.o., Velká Bystřice

rodina Žákova

rodina Kosinova

rodina Váňova

rodina Frýbortova

pan Lubomír Chaloupka

rodina Pospíšilova

paní Eva Marklová

paní Markéta Knápková

pan Zdeněk Petráš

pan Miroslav Navrátil

paní Zdena Rohelová

manželé Janečkovi

soubor Black ladies

rodina Štenclova

paní Alena Kalábová

Nadace OKD

pan Jaromír Kvapil

paní Hana Brychtová

pan  Zbyněk Musil

rodina Šindelářova

paní J. Svozilová

paní Milena Valušková

pan Jan Šmoldas

pan Miloslav Navrátil

paní Wintrová

hudební soubor DrahanCanto

manželé Šimůnkovi

a další drobní sponzoři.

Pokud jsme uvedli některý údaj chybně či neúplně, rádi jej po upozornění opravíme.

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 2015 U nás z.s.